Privacy is voor ANTWERPAIRCO een belangrijk gegeven.

ANTWERPAIRCO waakt er dan ook over om die privacy voor haar klanten/gebruikers optimaal te

verzekeren. Voor de werking van de website van ANTWERPAIRCO en het verzorgen van de door de

klant geplaatste bestelling, heeft ANTWERPAIRCO evenwel bepaalde gegevens van de

klant/gebruiker nodig. In deze Privacy & GDPR Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat

ANTWERPAIRCO met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Lees deze Privacy & GDPR Verklaring aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over

hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

Door gebruik te maken van de website van ANTWERPAIRCO, verklaart u kennis te hebben genomen

van deze Privacy Verklaring en geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet, zo onder meer om aan de

geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De aangepaste verklaring wordt van kracht van zodra

ze op de hierna vermelde website van ANTWERPAIRCO te raadplegen is.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De Besloten Vennootschap ‘ANTWERPAIRCO’, met zetel te 2160 Wommelgem, Schransweg 65 en

ondernemingsnummer BE 046.618.410.

Hoofdactiviteiten:

 Groot- en kleinhandel en installatie van energiezuinige systemen en apparaten voor

verwarming, klimaatregeling en ventilatie (airconditioning);

 Alsook onderhoud van deze systemen en apparaten.

Website:   https://www.antwerpairco.be

E-mail: [email protected]

Artikel 1: Wettelijk kader

ANTWERPAIRCO leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, evenals de wijzigingen aan

deze wet en tevens de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent

het recht van de elektronische economie’.

Middels huidige ‘Privacy Verklaring’ stelt ANTWERPAIRCO zich in regel met de ‘Europese

Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’, ook

‘GDPR’ genoemd.

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

ANTWERPAIRCO kan uw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;

 Categorie 2: bij het aanvragen van een gratis offerte (al dan niet via de website);

 Categorie 3: bij het plaatsen van een bestelling;

 Categorie 4: bij het ondertekenen van een onderhouds- en garantieovereenkomst;

 Categorie 5: via haar social media kanalen;

 Categorie 6: via cookies.

Daarnaast verwerft ANTWERPAIRCO in het algemeen ook persoonsgegevens, die u doorgeeft via de

communicatie met haar. Wanneer u een e-mail of een ander bericht naar ANTWERPAIRCO verzendt,

is het mogelijk dat ANTWERPAIRCO deze berichten bewaart.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

ANTWERPAIRCO verwerkt volgende persoonsgegevens:

 Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;

Zie ook artikel 9: cookies.


Verklaring Algemeen Privacybeleid & GDPR


Privacybeleid ANTWERPAIRCO BV – VERSIE 1 – 22/03/2023

 IP-adres;

 Locatiegegevens;

 Internet browser en apparaat type;

 Gegevens over uw activiteiten op de website van ANTWERPAIRCO;

 Categorie 2: bij het aanvragen van een gratis offerte (al dan niet via de website);

 Bij het plaatsen van een bestelling;

 Categorie 5: bij het ondertekenen van een onderhouds- en garantieovereenkomst:

 Persoonsgegevens: naam en voornaam;

 Bedrijfsgegevens: naam, rechtsvorm en ondernemingsnummer;

 Contactgegevens: telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres;

 Adresgegevens (plaats onderhoud): straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;

 Categorie 6: via cookies:

Zie hierna onder artikel 9.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking:

 Bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in

anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen

achterhaald worden, met als legitieme belangen van ANTWERPAIRCO om haar website en

dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 Bij het aanvragen van een gratis offerte (al dan niet via de website);

Voor het verwerken van uw aanvragen of het beantwoorden van uw verzoeken, met als rechtsgrond

het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 Bij het plaatsen van een bestelling:

Voor de levering en facturatie van de door u gekozen en bestelde producten, met als rechtsgrond het

verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 Bij het ondertekenen van een onderhouds- en garantieovereenkomst:

Voor het bepalen van de modaliteiten van het jaarlijks onderhoudsmoment, alsook van de

garantieregeling, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 Categorie 6: via cookies:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in

anonieme statistieken, met als legitieme belangen van ANTWERPAIRCO om haar website en

dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

ANTWERPAIRCO zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins

commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens in de hierna gemelde gevallen:

 Indien u hier expliciet toestemming voor geeft;

 Indien dit derden zijn op wie ANTWERPAIRCO noodzakelijkerwijs beroep moet doen voor de

uitvoering van de overeenkomst en haar activiteiten: bijvoorbeeld intern personeel, IT-

consultants, betaalproviders, serviceproviders, cloud services of andere dienstverleners die

ANTWERPAIRCO helpen bij het beheer van de website en de informatiesystemen en de

onderneming in het algemeen; 

 Ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving

(bijvoorbeeld op vraag van de belastingadministratie of de politie);

 Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van ANTWERPAIRCO

aan een andere entiteit, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of

indien ANTWERPAIRCO failliet gaat.

De doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken

in overeenstemming met voormelde toepasselijke regelgeving.

In voormelde gevallen zal ANTWERPAIRCO in alle redelijkheid pogen u van tevoren te informeren en

enkel die gegevens door te geven die strikt noodzakelijk zijn, tenzij een en ander aan wettelijke

beperkingen onderhevig is.


Verklaring Algemeen Privacybeleid & GDPR


Privacybeleid ANTWERPAIRCO BV – VERSIE 1 – 22/03/2023

Artikel 6: Duur van de verwerking

ANTWERPAIRCO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn

voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt

nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

ANTWERPAIRCO bewaart uw persoonsgegevens standaard gedurende een termijn van één jaar

volgend op het einde van de samenwerking met haar in het kader van de dienstverlening.

De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op de website van ANTWERPAIRCO

verzamelen, kan u hieronder terugvinden.

Artikel 7: Uw rechten

  Recht van toegang en inzage

U heeft recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het

gebruik dat ANTWERPAIRCO van uw persoonsgegevens maakt.

 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te

verwijderen. U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van

persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zullen of kunnen zijn. U mag

eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om

ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het

gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen

redenen op te geven.

 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ANTWERPAIRCO verwerkt worden in

gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te

dragen.

 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschikt u over het recht om

die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door ANTWERPAIRCO te contacteren:

 hetzij per mail naar [email protected] ;

 hetzij per brief naar het adres: Schransweg 65 te 2160 Wommelgem.

ANTWERPAIRCO houdt zich eraan zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische

Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

U kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding)

instellen indien u schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van uw

persoonsgegevens.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid

ANTWERPAIRCO stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de

geldende wet- en regelgeving.  ANTWERPAIRCO heeft daarom verschillende technische en

organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de bescherming van uw gegevens tegen

eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te bewerkstellingen. Dit betreft echter een

inspanningenverbintenis.


Verklaring Algemeen Privacybeleid & GDPR


Privacybeleid ANTWERPAIRCO BV – VERSIE 1 – 22/03/2023

ANTWERPAIRCO kan enkel aansprakelijk zijn in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fout of

bedrog.

ANTWERPAIRCO maakt gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u haar persoonsgegevens

verstrekt.

In geen geval kan ANTWERPAIRCO aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte

schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van

uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde zelf de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus

als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op uw computer,

IP-adres en van uw identificatiegegevens (zoals gehanteerd wachtwoord), alsook voor de

vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van ANTWERPAIRCO en geplaatst op de

harde schijf van uw computer.  Cookies worden gebruikt om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden

van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om u een betere gebruikservaring te bieden

wanneer u de website bezoekt en laat ANTWERPAIRCO ook toe haar website te optimaliseren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van

ANTWERPAIRCO gebruikt en hun doel.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of

bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch

noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de

website en het gebruiksgemak van de gebruiker.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen (vb.:

taalvoorkeur). Hiermee kan ANTWERPAIRCO haar website optimaliseren. Deze cookies zorgen er

onder meer ook voor dat u toegang heeft tot bepaalde delen van de website. Als u deze cookies

weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal

zullen werken. ANTWERPAIRCO gebruikt deze cookies om de website correct te laten werken; Deze

cookies zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde ervaring heeft als u de website bezoekt.

ANTWERPAIRCO maakt gebruik van volgende functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Cookie Beschrijving Duurtijd

PHPSESSI

D

This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique

session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and

is deleted when all the browser windows are closed.


Gedurende de

duurtijd van de

sessie.

elementor This cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or

change the website’s content in real-time.


Geen.

 Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en

ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies

houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u

klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te

houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om u persoonlijke

berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar nieuwsbrieven of aanbiedingen via

partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn). Deze cookies zien welke

producten u bekijkt. De data worden gebruikt om u relevante inhoud en advertenties te laten zien.


Verklaring Algemeen Privacybeleid & GDPR


Privacybeleid ANTWERPAIRCO BV – VERSIE 1 – 22/03/2023

Cookie Beschrijving Duurtij

d

_ga The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also

keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously

and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.


2 jaar

_gid Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while

also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected

include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.


1 dag


_gat_gtag_UA_158600511_

2


This cookie is set by Google and is used to distinguish users. 1 minuut


Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook,…) verwijst

ANTWERPAIRCO u graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites

daarover geven.

Let op: ANTWERPAIRCO oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op

de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9.3. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan de website van ANTWERPAIRCO wordt u gevraagd om de cookies al dan

niet te aanvaarden. U kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de

website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Let wel op: het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de

website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van ANTWERPAIRCO wijzigen via de

hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te

wijzigen. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren.

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

verwijderen.

Contact

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met ANTWERPAIRCO op bovenvermelde contactgegevens.


Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 22 maart 2023.