ALGEMENE VOORWAARDEN ANTWERPAIRCO BV


ANTWERPAIRCO BV WWW.ANTWERPAIRCO.BE

Schransweg 65 – 2160 Wommelgem E [email protected]

BTW BE 0465 618 410 – KBC BE 33 4166 1059 1146 T +32 (0)3 322 12 64 – M +32 (0)497 58 54 06

1. Toepasselijkheid

1.1 Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomende) offertes, bestellingbevestigingen en contracten welke tot stand komen tussen

ANTWERPAIRCO BV met ondernemingsnummer BE 0465.618.410, en de klant.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende

bepalingen geven de klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen met ANTWERPAIRCO BV en laten de overige bepalingen van

deze Algemene Voorwaarden onverlet.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en

afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om deze

onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een alternatieve bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepaling.

2. Aanbiedingen & overeenkomsten

2.1 Een offerte is slechts gedurende vijfenveertig (45) dagen geldig, tenzij anders bepaald, en kan ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van

goedkeuring door de klant. Volgend op de goedkeuring door de klant zal het bestuur van ANTWERPAIRCO BV de bestelling schriftelijk aanvaarden, waarna de

overeenkomst pas tot stand komt.

3. Prijzen

3.1 De offerteprijs is exclusief BTW en omvat alle kosten en rechten, adequate verpakking, testen en certificaten. Alle prijzen zijn in EUR.

3.2 Indien onder bepaalde voorwaarden een korting op de prijzen wordt toegekend aan een klant zal de prijs onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met de

desbetreffende korting op het ogenblik dat de klant niet meer aan de voorwaarden om de korting te krijgen, voldoet.

3.3 ANTWERPAIRCO BV houdt zich het recht voor de prijs te herzien volgens onderstaande formule, ingeval van forse stijgingen inzake de loon –of materiaalkosten:.

P1 = P0 x (0,20 + L1/L0 x 15% + M1/M0 x 65%)

Waarbij:

P1 = de nieuwe prijs

P0 = de oorspronkelijke prijs

L1 = loonkost (rekening houdend met een loonindexatie Agoria)

L0 = de oorspronkelijke loonkost (loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

M1 = materiaalkost (rekening houdend met een indexatie op basis van de ABEX-index mei/november)

M0 = oorspronkelijke materiaalkost (materiaalkost van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

4. Levering & transport

4.1 Levering vindt plaats op de locatie zoals die is bepaald in de bestellingbevestiging.

4.2 De leveringsstermijnen zijn niet bindend, maar slechts informatief. Eventuele vertraging – uit welke aard ook – kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.3 Ingeval het overeengekomen tijdstip van uitvoering door de klant gewijzigd wordt, dient dit uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de voorziene leveringstermijn

schriftelijk te worden gemeld. Bij gebreke hieraan houdt ANTWERPAIRCO BV zich het recht voor haar geleden schade te vergoeden op de klant.

5. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

5.1 Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

5.2 Indien de klant de overeenkomst vroegtijdig beëindigt, is deze, naast vergoeding van de reeds geleverde prestaties en goederen, aan ANTWERPAIRCO BV een

schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van de overeengekomen totaalprijs, te vermeerderen met de goederen en materialen, die door ANTWERPAIRCO BV

specifiek voor de uitvoering van de bestelde werken, werden aangekocht, doch nog niet werden geleverd.

6. Herroepingsecht van de consument

6.1 Indien de klant een consument is in de zin van art. I.1,2° van het Wetboek Economisch Recht en de overeenkomst betreft een overeenkomst op afstand, zoals

gedefinieerd in artikel I.8,15° van het Wetboek Economisch Recht, of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in artikel I.8,31° van het

Wetboek Economisch Recht, dan en enkel dan beschikt de klant over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst op afstand of de buiten verkoopruimten

gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

6.2 Deze termijn verstrijkt veertien dagen na:

 de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

 indien de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant

aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

 indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij,

die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

 voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant

aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

6.3 Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de klant ANTWERPAIRCO BV op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de

klant een ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring dient te worden verzonden vooraleer de termijn is

verstreken.

6.4 De klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen. ANTWERPAIRCO BV zal de bijkomende kosten niet terugbetalen, als de klant

uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door ANTWERPAIRCO BV aangeboden goedkoopste standaardlevering had gekozen.

6.5 De klant erkent dat hij het herroepingsrecht niet kan uitoefenen voor:

 de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ANTWERPAIRCO BV

geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 overeenkomsten waarbij de klant ANTWERPAIRCO BV specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te

verrichten; wanneer echter ANTWERPAIRCO BV bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of

andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op

die aanvullende diensten of goederen van toepassing.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door ANTWERPAIRCO BV geleverde toestellen en materialen blijven haar eigendom totdat de klant de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten

en bijkomende kosten) en elke andere openstaande en opeisbare vordering die ANTWERPAIRCO BV ten aanzien van die klant heeft, volledig heeft voldaan.


ALGEMENE VOORWAARDEN ANTWERPAIRCO BV


ANTWERPAIRCO BV WWW.ANTWERPAIRCO.BE

Schransweg 65 – 2160 Wommelgem E [email protected]

BTW BE 0465 618 410 – KBC BE 33 4166 1059 1146 T +32 (0)3 322 12 64 – M +32 (0)497 58 54 06

7.2 Bij wanbetaling worden de goederen op kosten van de klant teruggebracht naar de distributiecentra van ANTWERPAIRCO BV acht dagen na aangetekend schrijven.

In voorkomend geval zullen alle facturen van ANTWERPAIRCO BV opeisbaar blijven en blijft de klant gebonden door de verkoopovereenkomst.

8. Betaling & zekerheid

8.2 Alle voorschot- en saldofacturen zijn betaalbaar zeven dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende afspraken. Voor overeenkomsten die minstens 1500€

bedragen, dient een voorschot ten bedrage van 30% betaald te worden binnen de zeven dagen volgend op de aanvaarding van de offerte, bij gebreke waaraan de klant

wordt geacht de overeenkomst te verbreken De saldofactuur volgt bij oplevering van de werken.

8.3 Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege, zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten

verschuldigd ten belope van 12 % en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het bij vervaldatum onbetaald factuursaldo, met een minimum van 65 € per

factuur, onverminderd het recht van ANTWERPAIRCO BV om een hogere schadevergoeding te eisen indien de effectieve schade hoger zou liggen.

8.4 Wanneer één factuur niet betaald is op de vervaldatum, worden alle facturen – ook diegene die nog niet vervallen zijn – opeisbaar en vervallen alle eventueel eerder

overeengekomen afbetalingsplannen.

8.5 Alle klachten die betrekking hebben op de facturatie, moeten uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum, zoals die wordt vermeld op de factuur, aan

ANTWERPAIRCO BV worden gemeld per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn de factuur niet wordt betwist, wordt de klant geacht de factuur te hebben

aanvaard.

8.6 ANTWERPAIRCO BV is steeds gerechtigd om alle vorderingen die het jegens de klant heeft, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de

klant. Ingeval de vordering van ANTWERPAIRCO BV op de klant nog niet opeisbaar is, maakt ANTWERPAIRCO BV van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik,

tenzij op de tegenvordering van de klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de klant

zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. ANTWERPAIRCO BV zal de klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn

verrekeningsbevoegdheid.

8.7 Onverminderd het voorgaande is ANTWERPAIRCO BV gerechtigd een voorafbetaling te eisen.

8.8 Bij gebreke aan één tijdige betaling, heeft ANTWERPAIRCO BV bovendien het recht om haar verbintenissen te schorsen tot gehele betaling.

9. Wederkerigheidsprincipe

9.1 Ingeval de klant een consument is, zal ANTWERPAIRCO BV eveneens een vergoeding verschuldigd zijn aan de klant indien zij in gebreke blijft haar verplichtingen

uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Alle plaatsingen van installaties, herstellingen, plafond-dak-muur-vloer en andere doorgangen worden uitgevoerd volgens de normen van ANTWERPAIRCO BV

zolang niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 ANTWERPAIRCO BV is in geen geval aansprakelijk voor enige schade aan vaste of losse constructies die mogelijk beschadigd kunnen worden ten gevolge van

condensvorming en schade voortvloeiend uit lekkage of afloop van condenswater. De klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verwijderen van

losse ornamenten die mogelijkerwijs zouden beschadigd kunnen worden door voornoemde lekkage of waterafloop alsook voor het opvangen van condenswater ter

voorkoming van hieruit voortvloeiende schade.

10.3 Indien ANTWERPAIRCO BV toerekenbaar tekortschiet inzake de levering en/of plaatsing van de installatie, is haar maximale aansprakelijkheid beperkt tot het

kosteloos herstel van een gebrek aan de goederen en/of installatie, dan wel de vervanging ervan of van een onderdeel ervan, naar keuze van ANTWERPAIRCO BV. De

contractuele aansprakelijkheid veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde installatie en/of goederen is in ieder geval maximaal beperkt tot het

factuurbedrag exclusief BTW dat ANTWERPAIRCO BV voor de installatie of goederen die tot de aansprakelijkheid hebben geleid, in rekening heeft gebracht.

10.4 ANTWERPAIRCO BV is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog of opzet, grove schuld of herhaaldelijk

voorkomende lichte schuld van ANTWERPAIRCO . ANTWERPAIRCO BV kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor indirecte

schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, stilstand schade, schade wegens gederfde winst, economische verliezen, verlies van besparingen, verlies

van cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie.

10.5 ANTWERPAIRCO BV sluit expliciet alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de installatie en/of goederen door de klant en/of

haar aangestelde en/of derden of als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de klant.

10.6 Het recht van de klant op schadevergoeding ontstaat pas, indien de klant na het ontstaan ervan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, de schade

schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail aan ANTWERPAIRCO BV heeft gemeld. Iedere aanspraak op betaling van vergoeding van schade vervalt na verloop

van twee maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

11. Gebreken / Klachttermijnen

11.1 Klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld. ANTWERPAIRCO BV verbindt zich ertoe binnen de acht dagen na ontvangst van dit aangetekend

schrijven de opgeworpen onvolmaaktheden te herstellen of de nodige stappen hiertoe te ondernemen. Deze bepaling geldt echter alleen in zover de

verantwoordelijkheid van ANTWERPAIRCO BV kan aangetoond worden en indien er zich geen oneigenlijk of verkeerdelijk gebruik in hoofde van de klant heeft

voorgedaan. Deze bepaling geldt evenmin indien herstellingen of aanpassingen door anderen dan ANTWERPAIRCO BV werden uitgevoerd.

11.2 De klant dient de installatie zo spoedig mogelijk na de oplevering te onderzoeken op conformiteit. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde installatie aan de

overeenkomst beantwoordt, te weten: of de goederen wat hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst; of de geleverde installatie voldoet aan de

eisen die gesteld mogen worden verwacht voor een normaal gebruik.

11.3 Bij zichtbare gebreken, beschadiging, onvolledigheid of vergissing aan de installatie is de klant ertoe gehouden dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de vijftien

kalenderdagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens op de offerte en factuur die werden overgemaakt te melden aan

ANTWERPAIRCO BV. Indien de klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen deze termijn zal zijn klacht niet meer in behandeling genomen worden en

vervalt zijn recht op welke vorm van compensatie dan ook. Vorderingen inzake non-conformiteit van de geleverde installatie verjaren dan ook in elk geval na verloop van

vijftien kalenderdagen na de oplevering van de installatie.

11.4 Geringe afwijkingen tussen de afgebeelde goederen en de geleverde goederen zijn technisch van aard en gelden daarom niet als een gebrek of non-conformiteit.

11.5 Als de klant een consument is, dan is ANTWERPAIRCO BV jegens de klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de

goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.

11.6 ANTWERPAIRCO BV is enkel gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak conform art. 1641 OBW indien deze gekend zijn door

ANTWERPAIRCO BV. De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de klant worden ingesteld binnen de zes maanden na levering. Alleszins

strekt de vrijwaringsverplichting van ANTWERPAIRCO BV zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers.

12. Garantie

12.1 De door ANTWERPAIRCO BV goederen zijn slechts gewaarborgd in de mate ANTWERPAIRCO BV zelf garantie bekwam van haar leveranciers. De

garantietermijn vangt aan op het moment van oplevering. De garantietermijn bedraagt vijf jaar op materiaal, werk en transport met uitzondering van

condensatiewaterpompen voor dewelke een garantietermijn van twee jaar geldt. De waarborg is persoonlijk aan de klant.

12.2 De garantie houdt in dat de installatie en/of goederen, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van ANTWERPAIRCO BV worden hersteld dan

wel vervangen, dan wel dat de voor de herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken goederen in hun geheel worden vervangen, al

naargelang van en overeenkomstig de voor de betrokken installatie geldende garantieregeling.

12.3 Indien de klant een beroep wenst te doen op een door ANTWERPAIRCO BV gegeven garantie, dient hij ANTWERPAIRCO BV schriftelijk te contacteren. Indien


ALGEMENE VOORWAARDEN ANTWERPAIRCO BV


ANTWERPAIRCO BV WWW.ANTWERPAIRCO.BE

Schransweg 65 – 2160 Wommelgem E [email protected]

BTW BE 0465 618 410 – KBC BE 33 4166 1059 1146 T +32 (0)3 322 12 64 – M +32 (0)497 58 54 06

nodig dient de klant binnen vijftien dagen na ontvangst door ANTWERPAIRCO BV van het beroep op garantie, ANTWERPAIRCO BV in staat te stellen de

desbetreffende zaak te onderzoeken en dit op een door ANTWERPAIRCO BV te bepalen datum, bij gebreke waarvan de klant geen rechten kan ontlenen aan de

garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

12.4 Gebreken aan de installatie die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door externe oorzaak vallen buiten de garantie.

12.5 Het recht op garantie vervalt, indien de installatie verkeerdelijk of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande toestemming van ANTWERPAIRCO BV

enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de installatie zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik

nemen van de installatie.

12.6 Indien ANTWERPAIRCO BV onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, heeft

ANTWERPAIRCO BV volledig aan haar garantieverplichting voldaan en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding kunnen gehouden worden, tenzij schade

voortvloeit uit opzet of grove schuld van ANTWERPAIRCO BV of haar personeel. Evenmin kan de klant op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten de

ontbinding van de overeenkomst vorderen.

12.7 De klant verklaart door ANTWERPAIRCO BV volledig op de hoogte te zijn gebracht van de bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de geleverde

installaties, alsook wat betreft eventuele problemen van aanpassing, integratie en uitbreiding van de installatie.

12.8 De garanties vermeld in dit artikel gelden niet voor gratis producten en geschenken.

13. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ANTWERPAIRCO BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 De toepassing van het Koopverdrag van Wenen van 11 april 1980 (Convention on the International Sale of Goods, CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Ingeval de klant geen consument is, behoren alle geschillen tussen ANTWERPAIRCO BV en de klant tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het

arrondissement waar ANTWERPAIRCO BV haar maatschappelijk zetel heeft.